پروژه بیمارستان شهدای یافت آباد

موارد استفاده شده در پروژه بیمارستان شهدای یافت آباد تهران :

 

1- دو عدد مولد اکسیژن ساز

2- دو عدد کمپرسور 

3- دو عدد درایر 

4- فیلتراسیون و تجهیزات دیگر