دستگاه کاتالیزر ETC

نصب دستگاه ETC در انستیتو پاستور