درایر دسیکانت

درایر های جذبی زمانی استفاده میشوند که نرخ ثابت و پیوسته خشک شدن مد نظر باشد قرار گرفتن درایر های جذبی همراه با فیلتر های مربوطه راه حلی مناسب و ایمن برای تولید هوای مدیکال با استاندارد های مشخص می باشند.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :