برج کربن اکتیو

بســـیاری از صنایع مانند صنایع الکترونیک، صنایع بیمارستانی، صنایع دارویی، صنایع غذا و آشامیدنی نیاز به جداسازی بخارات روغن ته نشین شده و همچنین بو از هوای فشرده را دارند .

راه حل شرکت صنایع اکسـیژن دلوار فراز برای رفع این نیاز استفاده از برج کربن اکتیو می باشد .

در این روش با استفاده از مواد جاذب، روغن موجود در هوای فشرده به کمتر از 0.003mg/m3  کاهش می یابد .

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :