تکنولوژی تولید اکسیژن و نیتروژن در سیستم PSAیک روش تولید در محل مصرف می باشد، تولید در دستگاه های PSA بر اساس عبور هوای فشــــرده از مولکولارسیو موجود در مخازن مولد صورت می گیرد که طی این فرایند مولکول های هوا تحت فشار جداسازی شده و با توجه به نوع مولد اکسیژن ساز و نیتروژن ساز این عمل انجام می پذیرد.

توجه داشته باشید که عمل جداســازی هوا یک فرایند فیزیکی بوده و در آن هیچگونه فعل و انفعال شــیمیایی صــورت نمی گیرد و به محض برداشـتن فشــــــــار از مـواد غربال مولکولی به حالـت اولـیه خود برمی گردد و به عبارت دیگر مولکولارسیو مجددا احیا REGENERATE می شود ، بنابراین در صورتی که دستگاه های PSA به طور صحیح بهره برداری شوند جایگزین مناسـبی برای سیلندرهای موجود در بازار می باشـند.

طراحی مولدهای سـاخت این شـرکت براسـاس اسـتانداردهای بین المللی با هدف مصـرف بهینه انرژی ، سازگاری با محیط زیســت و کار در شرایط متفاوت آب و هوایی می باشد.

استفاده از مولدهای این شرکت ضمن راحتی و اطمینان از تامین مداوم اکسـیژن و نیتروژن موجب برگشــت سرمایه استفاده شده جهت خرید این سیســـتم در کوتاه مدت می گردد.

در ساخت مولدهای شرکت دلوار فراز از بهترین متریال موجود در بازار استفاده شده است.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :